Onze eerste nieuwe activiteit die we bedacht hebben: We gaan bloemschikken!

Thema van de dag is: BUITEN, NATUUR en BLOEMEN.

We hebben hiervoor ruimte gereserveerd op maandag 2 mei, in het “wijkcentrum Hatert”, Couwenbergstraat 22, Nijmegen.

Het begint om half 2 en we kunnen doorgaan tot half 5.

De cursus wordt gegeven door de, voor de Nijmegenaren bekende, Janske Polman van Polmanbloemen.

De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 voor leden en partnerleden, voor een introducé € 25,00. Hier zit uiteraard een kopje koffie /thee bij en alle materialen.

U kunt zich inschrijven door als eerste een mail te sturen naar activiteiten@reumanijmegen.nl. Vervolgens zorgt u voor de betaling op rekeningnummer NL66RABO0122647025 o.v.v. Bloemschikken.

Heeft u geen email kunt u bellen met Monique: 06-40326403

Na deze twee stappen is u inschrijving definitief.

Let op!
Bij een te grote opkomst zullen wij de groep in tweeën
moeten delen en wordt de tweede datum woensdag 4 mei.
Mocht dit aan de orde zijn krijgt u hierover uiteraard bericht.

Graag tot dan.

Monique en Jacky

 

 

 

 

Nieuwe behandeling kapot kraakbeen komt stap dichterbij

Het onderzoek naar reparatie van kraakbeen in de knie met een injecteerbare hydrogel is in een belangrijke nieuwe fase beland. In maart is bij de eerste patiënt als proef de gel in het kniegewricht geïnjecteerd. Dat is een mooie nieuwe mijlpaal na jaren van onderzoek naar de juiste samenstelling van de gel en de toepasbaarheid ervan. De studie moet uitwijzen of deze hydrogel in staat is om kraakbeendefecten ontstaan na bijvoorbeeld een (sport)ongeval langdurig te herstellen.

Interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Meer informatie, voorwaarden en aanmelden kan via deze link.

 

Datum: woensdagavond 20 april 2022
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Locatie: Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN NIJMEGEN Tel.: 024 – 377 24 60
Buslijn 6, Halte Winkelcentrum Notenhout

 

Agenda:
19.30 uur Inloop.
20.00 uur Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen ALV 2021.
 3. Jaarverslag 2021.
 4. Aftredende bestuursleden volgens rooster van aftreden:
  Ineke Huilmand: herkiesbaar
  Nellien Lamers: herkiesbaar
  Procedure stemming: bij hand opsteken.
 5. Financieel verslag 2021, kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Aansluitend:

Tijd voor gezellig samenzijn met drankje.

U bent allen van harte welkom.