Jouw leven met reuma

UITNODIGING

Beste leden,

Er blijkt grote behoefte te bestaan bij (chronische) patiënten om meer informatie te verkrijgen over hun ziekte, de mogelijke behandeling en de keuzes die men als patiënt moet maken.

Bovendien ervaart men contacten met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. De Reumapatiëntenvereniging Nijmegen haakt op deze behoefte in door, in samenwerking met de St. Maartenskliniek, een ReumaCafé op te richten. Deelname is gratis.

Wat is het ReumaCafé? lees meer…

Datum: woensdagavond 20 april 2022
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start
Locatie: Wijkcentrum De Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN NIJMEGEN Tel.: 024 – 377 24 60
Buslijn 6, Halte Winkelcentrum Notenhout

 

Agenda:
19.30 uur Inloop.
20.00 uur Opening.

 1. Mededelingen.
 2. Notulen ALV 2021.
 3. Jaarverslag 2021.
 4. Aftredende bestuursleden volgens rooster van aftreden:
  Ineke Huilmand: herkiesbaar
  Nellien Lamers: herkiesbaar
  Procedure stemming: bij hand opsteken.
 5. Financieel verslag 2021, kascontrolecommissie en decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Aansluitend:

Tijd voor gezellig samenzijn met drankje.

U bent allen van harte welkom.

Wanneer
16 april 2022.
Waar
Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Lent.
Tijd
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
De brunch duurt tot 16.00 uur.

Kosten
Leden en partnerleden betalen € 22,50.
Een introduce betaald € 32,50.

Aanmelden
Uiteraard dient u zich wel aan te melden bij activiteiten@reumanijmegen.nl. Zodra u de betaling heeft
gedaan bij onze penningmeester op rekening nummer
NL66RABO0122647025 o.v.v. Paasbrunch is uw inschrijving
definitief.

Dus heerlijk genieten…van het eten en de muziek.
Wij zijn er niet om u te verwelkomen maar we wensen u wel
een gezellige middag. Wij hopen dat u een smakelijke lunch
heeft.
Monique & Jacky