ANBI Status RPV Nijmegen e.o.

In onderstaande vindt u meer informatie over de ANBI status van onze vereniging:

Naam organisatie
Reumapatiëntenvereniging Nijmegen en Omstreken

Vestigingsplaats
Nijmegen

RSIN/Fiscaal nummer
808028893

Postadres
Postbus 38156, 6503 AD Nijmegen

Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel:

  • werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging.
  • werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen.
  • het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening.
  • het houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge contacten voor leden.
  • het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van individuele personen met een reumatische aandoening.
  • het verzamelen en doorgeven van relevante informatie en voorlichting.
  • het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
  • het samenwerken met andere organisaties wanneer dit voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk is.

Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de volgende bestuurders:

Piet Schipperheyn, Yvonne Jansen- Langeland en Nellien Lamers

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen inkomsten voor hun werk, want zij zijn actief op vrijwillige basis. Onkostenvergoedingen aan bovengenoemde functionarissen vinden plaats op basis van gemaakte kosten.

Balans/ Staat van baten en lasten
De vereniging besteedt al haar middelen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging.

Winstoogmerk
De vereniging heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan en zal uitsluitend worden aangewend ten bate van de feitelijke werkzaamheden van de vereniging.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen?
Kijk dan op de websites van ANBI of de Belastingdienst.