Op 31 mei jl. vond onze Algemene Ledenvergadering plaats in wijkcentrum de Schalmei, Symfoniestraat 204, 6544 TN Nijmegen. Het was een goede en gezellige bijeenkomst. Welke besluiten hebben we genomen? Lees meer in onderstaande. Een volledig verslag van de afgelopen Algemene Leden Vergadering van afgelopen mei volgt. Voor nu een opsomming van de belangrijkste beslissingen:

1. Het jaarverslag 2016 werd goed gekeurd. U vindt het jaarverslag 2016 op onze website.

2. De jaarrekening 2016, staat van baten en lasten en balans werden vastgesteld na toelichting van de heer Tiny Wouters van administratiekantoor EVA. Er was een compliment voor het bestuur en leden, die zuinig zijn geweest in de uitgaven in 2017 en het verwachte tekort terug wisten te brengen. U vindt de jaarrekening 2016 op onze website.

3. De penningmeester werd gedechargeerd voor het jaar 2016 door de leden. De kascommissie had alles in orde bevonden.

4. De begroting voor 2017 werd geaccepteerd door de leden. Er is rekening gehouden met een stijging van 2% in de kosten. De contributie is naar € 19,00 per lid gegaan per 1 januari 2017. Voor een partner­lid naar € 14,00 per 1 januari 2017. Dit geeft weer extra inkomsten.

5. Monique Leseman werd benoemd tot bestuurslid met het werkveld Activiteiten.

6. Het reumafonds wil een blanco (open) mandaat van onze RPV. Daarbij is aangegeven, dat we anders geen financiële bijdrage voor onze activiteiten meer zullen ontvangen.

Na juridisch advies hebben we als bestuur een beperkt mandaat van 6 maanden voor collecte en onderzoek afgegeven, de terreinen waarop het fonds actief is. Het Reumafonds heeft dit afgewezen.

Nu hebben wij deze zaak aan de Algemene vergadering voorgelegd, die akkoord moet zijn met de afgifte van een blanco mandaat. De Algemene Ledenvergadering wijst de afgifte van een blanco (open) mandaat aan het fonds af. Wij zijn een statutair zelfstandige reumapatiëntenvereniging. Het afgeven van een blanco mandaat raakt ons zelfbeschikkingsrecht als zelfstandige vereniging en de Algemene Ledenvergadering, als wij een fonds (stichting) namens ons op alle belangrijke punten de vrije hand zouden geven.

Daarnaast is het een open mandaat zodat wij ook niet zullen weten welke invulling eraan gegeven wordt. Wij hebben het besluit: géén blanco (open) mandaat aan het fonds af te geven per brief aan het reumafonds meegedeeld.

7. Het besluit is genomen om actief adverteerders en andere sponsoren te gaan werven. Ook zal gekeken worden, waarop het bestuur verder kan bezuinigen.

Tot slot

• De bingogroep is weer present, zoals ieder jaar, om de afsluitende bingo te organiseren. Hulde daarvoor!

• Er ligt een boekje op tafel over merkloze medicijnen van het CBG. De boekjes mogen gratis worden meegenomen. Ze zijn ook op te vragen bij secretariaat@reumanijmegen.nl